Download references

Open Access Open Badges

Epidemiological characteristics of acute disseminated encephalomyelitis in Nanchang, China: a retrospective study

Chang-hui Xiong, Yan Yan*, Zhen Liao, Shi-hui Peng, Hai-rong Wen, Yan-xia Zhang, Shu-hua Chen, Jian Li, Hai-ying Chen, Xiao-wu Feng, Hui-qing Yao, Li Huang and Li Zhang

BMC Public Health 2014, 14:111  doi:10.1186/1471-2458-14-111

Include


Format