Download references

Open Access

Association of blood pressure with development of metabolic syndrome components: a five-year Retrospective Cohort study in Beijing

Da Huo, Lixin Tao, Xia Li, Wei Wang, Zhaoping Wang, Dongning Chen, Huiping Zhu, Xinghua Yang, Yanxia Luo and Xiuhua Guo*

BMC Public Health 2013, 13:912  doi:10.1186/1471-2458-13-912

Include


Format