Download references

Open Access Highly Accessed

An integrated individual, community, and structural intervention to reduce HIV/STI risks among female sex workers in China

Dianmin Kang*, Xiaorun Tao, Meizhen Liao, Jianzhuo Li, Na Zhang, Xiaoyan Zhu, Xiaoguang Sun, Bin Lin, Shengli Su, Lianzheng Hao and Yujiang Jia*

BMC Public Health 2013, 13:717  doi:10.1186/1471-2458-13-717

Include


Format