Open Access Highly Accessed Email this article to a friend

Glycemic control among patients in China with type 2 diabetes mellitus receiving oral drugs or injectables

Li-Nong Ji*, Ju-Ming Lu, Xiao-Hui Guo, Wen-Ying Yang, Jian-Ping Weng, Wei-Ping Jia, Da-Jin Zou, Zhi-Guang Zhou, De-Min Yu, Jie Liu, Zhong-Yan Shan, Yu-Zhi Yang, Ren-Ming Hu, Da-Long Zhu, Li-Yong Yang, Li Chen, Zhi-Gang Zhao, Qi-Fu Li, Hao-Ming Tian, Qiu-He Ji, Jing Liu, Jia-Pu Ge, Li-Xin Shi and Yan-Cheng Xu

BMC Public Health 2013, 13:602  doi:10.1186/1471-2458-13-602

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Public Health's emails?