Open Access Highly Accessed Research article

Glycemic control among patients in China with type 2 diabetes mellitus receiving oral drugs or injectables

Li-Nong Ji*, Ju-Ming Lu, Xiao-Hui Guo, Wen-Ying Yang, Jian-Ping Weng, Wei-Ping Jia, Da-Jin Zou, Zhi-Guang Zhou, De-Min Yu, Jie Liu, Zhong-Yan Shan, Yu-Zhi Yang, Ren-Ming Hu, Da-Long Zhu, Li-Yong Yang, Li Chen, Zhi-Gang Zhao, Qi-Fu Li, Hao-Ming Tian, Qiu-He Ji, Jing Liu, Jia-Pu Ge, Li-Xin Shi and Yan-Cheng Xu

BMC Public Health 2013, 13:602  doi:10.1186/1471-2458-13-602

Article Metrics

3497
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 104 accesses
  • Last 365 days: 1119 accesses
  • All time: 3497 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information