Download references

Open Access Highly Accessed

Prevalence of metabolic syndrome among urban community residents in China

Guang-Rong Wang, Li Li*, Yi-Hui Pan, Guo-Dong Tian, Wan-Long Lin, Zhe Li, Zheng-Yi Chen, You-Long Gong, George E Kikano, Kurt C Stange, Ke-Liang Ni and Nathan A Berger

BMC Public Health 2013, 13:599  doi:10.1186/1471-2458-13-599

Include


Format