Download references

Open Access

A past Haff disease outbreak associated with eating freshwater pomfret in South China

Xi Huang, Yipeng Li, Qiong Huang*, Junhua Liang, Chunsui Liang, Bifeng Chen, Lingling Lu, Xiaoling Deng, Zihui Chen, Yonghui Zhang*, Yongning Wu and Bing Shao

BMC Public Health 2013, 13:447  doi:10.1186/1471-2458-13-447

Include


Format