Download references

Open Access Open Badges

Factors associated with skipping breakfast among Inner Mongolia Medical students in China

Juan Sun*, He Yi, Zhiyue Liu, Yan Wu, Jiang Bian, Yanyan Wu, Yuki Eshita, Gaimei Li, Qing Zhang and Ying Yang

BMC Public Health 2013, 13:42  doi:10.1186/1471-2458-13-42

Include


Format