Open Access Highly Accessed Pre-publication history

Association between socioeconomic status and obesity in a Chinese adult population

Yuanyuan Xiao, Naiqing Zhao, Hao Wang, Jie Zhang, Qingfang He, Danting Su, Ming Zhao, Lixin Wang, Xinwei Zhang, Weiwei Gong, Ruying Hu, Min Yu, Gangqiang Ding, Liming Cong and Zhen Ye*

BMC Public Health 2013, 13:355  doi:10.1186/1471-2458-13-355

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 26 Nov 2012
Reviewer's Report Kathryn Backholer 21 Dec 2012
Reviewer's Report Michel Vernay 07 Jan 2013
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 12 Feb 2013
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 12 Feb 2013
Reviewer's Report Kathryn Backholer 14 Feb 2013
Reviewer's Report Michel Vernay 01 Mar 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 28 Mar 2013
Editorial acceptance 09 Apr 2013
Published 17 Apr 2013