Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Association between socioeconomic status and obesity in a Chinese adult population

Yuanyuan Xiao, Naiqing Zhao, Hao Wang, Jie Zhang, Qingfang He, Danting Su, Ming Zhao, Lixin Wang, Xinwei Zhang, Weiwei Gong, Ruying Hu, Min Yu, Gangqiang Ding, Liming Cong and Zhen Ye*

BMC Public Health 2013, 13:355  doi:10.1186/1471-2458-13-355

Include


Format