Download references

Open Access

Serum γ-glutamyltransferase and uric acid levels are associated with impaired fasting glucose in adults from Inner Mongolia, China

Jie Wu, Ling Qiu*, Wen-hua Yan, Xin-qi Cheng, Wei Wu, Xiu-zhi Guo, Hai-tao Ding, Hui-juan Han, Shao-mei Han and Guang-jin Zhu

BMC Public Health 2013, 13:294  doi:10.1186/1471-2458-13-294

Include


Format