Download references

Open Access

A blind area of family planning services in China: unintended pregnancy among unmarried graduate students

Yuanzhong Zhou, Chengliang Xiong*, Jinwen Xiong, Xuejun Shang, Guohui Liu, Meimei Zhang and Pin Yin

BMC Public Health 2013, 13:198  doi:10.1186/1471-2458-13-198

Include


Format