Download references

Open Access Highly Accessed

A local outbreak of dengue caused by an imported case in Dongguan China

Hong-Juan Peng, Hui-Bing Lai, Qiao-Li Zhang, Ba-Yi Xu, Hao Zhang, Wen-Hua Liu, Wei Zhao, Yuan-Ping Zhou, Xin-Guang Zhong, Shu Jiang, Jin-Hua Duan, Gui-Yun Yan, Jian-Feng He and Xiao-Guang Chen*

BMC Public Health 2012, 12:83  doi:10.1186/1471-2458-12-83

Include


Format