Download references

Open Access

Vulnerability, beliefs, treatments and economic burden of chronic obstructive pulmonary disease in rural areas in China: a cross-sectional study

Peian Lou*, Yanan Zhu, Peipei Chen, Pan Zhang, Jiaxi Yu, Ning Zhang, Na Chen, Lei Zhang, Hongmin Wu and Jing Zhao

BMC Public Health 2012, 12:287  doi:10.1186/1471-2458-12-287

Include


Format