Download references

Open Access

Population level determinants of acute mountain sickness among young men: a retrospective study

Xiaoxiao Li, Fasheng Tao, Tao Pei, Haiyan You, Yan Liu and Yuqi Gao*

BMC Public Health 2011, 11:740  doi:10.1186/1471-2458-11-740

Include


Format