Download references

Open Access Open Badges

The prevalence of hypertension, obesity and dyslipidemia in individuals of over 30 years of age belonging to minorities from the pasture area of Xinjiang

Xiao-Guang Yao, Florian Frommlet, Ling Zhou, Feiya Zu, Hong-Mei Wang, Zhi-Tao Yan, Wen-Li Luo, Jing Hong, Xin-Ling Wang and Nan-Fang Li*

BMC Public Health 2010, 10:91  doi:10.1186/1471-2458-10-91

Include


Format