Download references

Open Access

The prevalence of hypertension, obesity and dyslipidemia in individuals of over 30 years of age belonging to minorities from the pasture area of Xinjiang

Xiao-Guang Yao, Florian Frommlet, Ling Zhou, Feiya Zu, Hong-Mei Wang, Zhi-Tao Yan, Wen-Li Luo, Jing Hong, Xin-Ling Wang and Nan-Fang Li*

BMC Public Health 2010, 10:91  doi:10.1186/1471-2458-10-91

Include


Format