Download references

Open Access

Factors associated with low cure rate of tuberculosis in remote poor areas of Shaanxi Province, China: a case control study

Xianqin Ai, Ke Men*, Liujia Guo, Tianhua Zhang, Yan Zhao, Xiaolu Sun, Hongwei Zhang, Guangxue He, Marieke J van der Werf and Susan van den Hof

BMC Public Health 2010, 10:112  doi:10.1186/1471-2458-10-112

Include


Format