Download references

Open Access

Single-prolonged stress induces apoptosis in dorsal raphe nucleus in the rat model of posttraumatic stress disorder

Dongjuan Liu, Bing Xiao, Fang Han, Enhua Wang and Yuxiu Shi*

BMC Psychiatry 2012, 12:211  doi:10.1186/1471-244X-12-211

Include


Format