Download references

Open Access Highly Accessed

Association analysis of cigarette smoking with onset of primary open-angle glaucoma and glaucoma-related biometric parameters

Degui Wang, Yuqiang Huang, Chukai Huang, Pengfei Wu, Jianwei Lin, Yuqian Zheng, Yi Peng, Yuanbo Liang, Jian-Huan Chen* and Mingzhi Zhang*

BMC Ophthalmology 2012, 12:59  doi:10.1186/1471-2415-12-59

Include


Format