Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

IL-22 is related to development of human colon cancer by activation of STAT3

Runqiu Jiang, Haiyang Wang, Lei Deng, Jiajie Hou, Ruihua Shi, Ming Yao, Yun Gao, Aihua Yao, Xuehao Wang, Lianzhen Yu* and Beicheng Sun*

BMC Cancer 2013, 13:59  doi:10.1186/1471-2407-13-59

Include


Format