Download references

Open Access Highly Accessed

Biomarkers of benefit from cetuximab-based therapy in metastatic colorectal cancer: interaction of EGFR ligand expression with RAS/RAF, PIK3CA genotypes

George Pentheroudakis*, Vassiliki Kotoula, Wendy De Roock, George Kouvatseas, Pavlos Papakostas, Thomas Makatsoris, Demetris Papamichael, Ioannis Xanthakis, Joseph Sgouros, Despina Televantou, Georgia Kafiri, Athanassios C Tsamandas, Evangelia Razis, Eleni Galani, Dimitrios Bafaloukos, Ioannis Efstratiou, Iliada Bompolaki, Dimitrios Pectasides, Nicholas Pavlidis, Sabine Tejpar and George Fountzilas

BMC Cancer 2013, 13:49  doi:10.1186/1471-2407-13-49

Include


Format