Open Access Open Badges Research article

A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

Ting-Yan Shi, Xiao-Jun Chen, Mei-Ling Zhu, Meng-Yun Wang, Jing He, Ke-Da Yu, Zhi-Ming Shao, Meng-Hong Sun, Xiao-Yan Zhou, Xi Cheng, Xiaohua Wu* and Qingyi Wei*

BMC Cancer 2013, 13:19  doi:10.1186/1471-2407-13-19

Article Metrics

2497
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 31 accesses
  • Last 365 days: 541 accesses
  • All time: 2497 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation

Open Badges