Download references

Open Access

A novel panel of biomarkers in distinction of small well-differentiated HCC from dysplastic nodules and outcome values

Guang-Zhi Jin, Hui Dong, Wen-Long Yu, Yan Li, Xin-Yuan Lu, Hua Yu, Zhi-Hong Xian, Wei Dong, Yin-Kun Liu*, Wen-Ming Cong* and Meng-Chao Wu

BMC Cancer 2013, 13:161  doi:10.1186/1471-2407-13-161

Include


Format