Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Autophagy-independent enhancing effects of Beclin 1 on cytotoxicity of ovarian cancer cells mediated by proteasome inhibitors

Chuan Liu, Xu Yan, Hua-Qin Wang, Yan-Yan Gao, Juanjuan Liu, Zhenhua Hu, Dawo Liu, Jian Gao and Bei Lin*

BMC Cancer 2012, 12:622  doi:10.1186/1471-2407-12-622

Include


Format