Download references

Open Access Open Badges

Genetic oxidative stress variants and glioma risk in a Chinese population: a hospital-based case–control study

Peng Zhao*, Lin Zhao, Peng Zou, Ailin Lu, Ning Liu, Wei Yan, Chunsheng Kang, Zhen Fu, Yongping You* and Tao Jiang*

BMC Cancer 2012, 12:617  doi:10.1186/1471-2407-12-617

Include


Format