Download references

Open Access Highly Accessed

Neural protein gamma-synuclein interacting with androgen receptor promotes human prostate cancer progression

Junyi Chen, Li Jiao, Chuanliang Xu, Yongwei Yu, Zhensheng Zhang, Zheng Chang, Zhen Deng and Yinghao Sun*

BMC Cancer 2012, 12:593  doi:10.1186/1471-2407-12-593

Include


Format