Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome Induced by Pazopanib

Leonidas Chelis*, Vasilios Souftas, Kiriakos Amarantidis, Nikolaos Xenidis, Eleni Chamalidou, Prokopios Dimopoulos, Prodromos Michailidis, Evagelos Christakidis, Panagiotis Prassopoulos and Stylianos Kakolyris

BMC Cancer 2012, 12:489  doi:10.1186/1471-2407-12-489

Include


Format