Download references

Open Access

Inflammatory gene variants and the risk of biliary tract cancers and stones: a population-based study in China

Felipe A Castro*, Jill Koshiol, Ann W Hsing, Yu-Tang Gao, Asif Rashid, Lisa W Chu, Ming-Chang Shen, Bing-Shen Wang, Tian-Qua Han, Bai-He Zhang, Shelley Niwa, Kai Yu, Hong Zhang, Stephen Chanock and Gabriella Andreotti

BMC Cancer 2012, 12:468  doi:10.1186/1471-2407-12-468

Include


Format