Download references

Open Access Open Badges

Deletion of the TNFAIP3/A20 gene detected by FICTION analysis in classical Hodgkin lymphoma

Junko Nomoto, Nobuhiro Hiramoto, Motohiro Kato, Masashi Sanada, Akiko Miyagi Maeshima, Hirokazu Taniguchi, Fumie Hosoda, Yoshitaka Asakura, Wataru Munakata, Naohiro Sekiguchi, Dai Maruyama, Takashi Watanabe, Hitoshi Nakagama, Kengo Takeuchi, Kensei Tobinai, Seishi Ogawa and Yukio Kobayashi*

BMC Cancer 2012, 12:457  doi:10.1186/1471-2407-12-457

Include


Format