Download references

Open Access Highly Accessed

Expression of DNA repair and replication genes in non-small cell lung cancer (NSCLC): a role for thymidylate synthetase (TYMS)

Vassiliki Kotoula*, Dimitrios Krikelis, Vasilios Karavasilis, Triantafillia Koletsa, Anastasia G Eleftheraki, Despina Televantou, Christos Christodoulou, Stefanos Dimoudis, Ippokratis Korantzis, Dimitrios Pectasides, Konstantinos N Syrigos, Paris A Kosmidis and George Fountzilas

BMC Cancer 2012, 12:342  doi:10.1186/1471-2407-12-342

Include


Format