Download references

Open Access Highly Accessed

The efficacy of TACE combined sorafenib in advanced stages hepatocellullar carcinoma

Xu-Dong Qu, Cheng-Shi Chen, Jian-Hua Wang*, Zhi-ping Yan, Jie-min Chen, Gao-quan Gong, Qin-xin Liu, Jian-jun Luo, Lin-xiao Liu, Rong Liu and Sheng Qian

BMC Cancer 2012, 12:263  doi:10.1186/1471-2407-12-263

Include


Format