Download references

Open Access

SOXs in human prostate cancer: implication as progression and prognosis factors

Wei-de Zhong, Guo-qiang Qin, Qi-shan Dai, Zhao-dong Han, Shan-ming Chen, Xiao-hui Ling, Xin Fu, Chao Cai, Jia-hong Chen, Xi-bin Chen, Zhuo-yuan Lin, Ye-han Deng, Shu-lin Wu, Hui-chan He* and Chin-lee Wu

BMC Cancer 2012, 12:248  doi:10.1186/1471-2407-12-248

Include


Format