Download references

Open Access Open Badges

The database of chromosome imbalance regions and genes resided in lung cancer from Asian and Caucasian identified by array-comparative genomic hybridization

Fang-Yi Lo, Jer-Wei Chang, I-Shou Chang, Yann-Jang Chen, Han-Shui Hsu, Shiu-Feng Kathy Huang, Fang-Yu Tsai, Shih Sheng Jiang, Rajani Kanteti, Suvobroto Nandi, Ravi Salgia and Yi-Ching Wang*

BMC Cancer 2012, 12:235  doi:10.1186/1471-2407-12-235

Include


Format