Download references

Open Access

Clinical features and outcome of multiple primary malignancies involving hepatocellular carcinoma: A long-term follow-up study

Qing-An Zeng, Jiliang Qiu, Ruhai Zou, Yijie Li, Shengping Li, Binkui Li, Pinzhu Huang, Jian Hong, Yun Zheng, Xiangming Lao and Yunfei Yuan*

BMC Cancer 2012, 12:148  doi:10.1186/1471-2407-12-148

Include


Format