Email updates

Keep up to date with the latest news and content from BMC Cancer and BioMed Central.

Open Access Research article

AAV-mediated human PEDF inhibits tumor growth and metastasis in murine colorectal peritoneal carcinomatosis model

Qin Jie Wu, Chang Yang Gong, Shun Tao Luo, Dong Mei Zhang, Shuang Zhang, Hua Shan Shi, Lian Lu, Heng Xiu Yan, Sha Sha He, Dan Dan Li, Li Yang*, Xia Zhao and Yu Quan Wei

BMC Cancer 2012, 12:129  doi:10.1186/1471-2407-12-129

Accesses  

  • Last 30 days: 47 accesses
  • Last 365 days: 779 accesses
  • All time: 2113 accesses