Open Access Pre-publication history

Aberrant upregulation of 14-3-3ơ expression serves as an inferior prognostic biomarker for gastric cancer

Wei-hua Zhou, Fang Tang, Jie Xu, Xing Wu, Zhi-ying Feng, Hai-gang Li, Dong-jun Lin, Chun-kui Shao* and Quentin Liu*

BMC Cancer 2011, 11:397  doi:10.1186/1471-2407-11-397

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 13 Jun 2011
Reviewer's Report Inti Zlobec 13 Jul 2011
Reviewer's Report Yih-Huei Uen 20 Jul 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 09 Aug 2011
Resubmission - Version 3 Manuscript 09 Aug 2011
Reviewer's Report Inti Zlobec 14 Aug 2011
Reviewer's Report Yih-Huei Uen 24 Aug 2011
Editorial acceptance 02 Sep 2011
Published 20 Sep 2011