Download references

Open Access Open Badges

Aberrant upregulation of 14-3-3ơ expression serves as an inferior prognostic biomarker for gastric cancer

Wei-hua Zhou, Fang Tang, Jie Xu, Xing Wu, Zhi-ying Feng, Hai-gang Li, Dong-jun Lin, Chun-kui Shao* and Quentin Liu*

BMC Cancer 2011, 11:397  doi:10.1186/1471-2407-11-397

Include


Format