Download references

Open Access Highly Accessed

4β-Hydroxywithanolide E from Physalis peruviana (golden berry) inhibits growth of human lung cancer cells through DNA damage, apoptosis and G2/M arrest

Ching-Yu Yen, Chien-Chih Chiu, Fang-Rong Chang, Jeff Yi-Fu Chen, Chi-Ching Hwang, You-Cheng Hseu, Hsin-Ling Yang, Alan Yueh-Luen Lee, Ming-Tz Tsai, Zong-Lun Guo, Yu-Shan Cheng, Yin-Chang Liu, Yu-Hsuan Lan, Yu-Ching Chang, Ying-Chin Ko, Hsueh-Wei Chang* and Yang-Chang Wu*

BMC Cancer 2010, 10:46  doi:10.1186/1471-2407-10-46

Include


Format