Download references

Open Access Open Badges

Lipid management in the prevention of stroke: a meta-analysis of fibrates for stroke prevention

Yu-Hao Zhou, Xiao-Fei Ye, Fei-Fei Yu, Xiao Zhang, Ying-Yi Qin, Jian Lu and Jia He*

BMC Neurology 2013, 13:1  doi:10.1186/1471-2377-13-1

Include


Format