Download references

Open Access

Hydroxyethyl starch 130/0.4 and sodium chloride injection as adjunctive therapy in patients with cerebral hypoperfusion

Junliang Han, Fang Yang, Wenrui Jiang, Guangyun Zhang, Zhirong Liu, Xuedong Liu, Feng Xia, Ya Bai, Junhong He, Manxiang Chao and Gang Zhao*

BMC Neurology 2012, 12:127  doi:10.1186/1471-2377-12-127

Include


Format