Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis with serum anti-thyroid antibodies and IgM antibodies against Epstein-Barr virus viral capsid antigen: a case report and one year follow-up

Chun-Ling Xu*, Lei Liu, Wei-Qin Zhao, Ji-Mei Li, Rui-Jin Wang, Shu-Hui Wang, De-Xin Wang, Mei-Yun Liu, Shan-Shan Qiao and Jia-Wei Wang*

BMC Neurology 2011, 11:149  doi:10.1186/1471-2377-11-149

Include


Format