Open Access Research article

Association between family members of dialysis patients and chronic kidney disease: a multicenter study in China

Xianglei Kong, Li Liu, Li Zuo, Ping Yuan, Zhongxin Li, Wenge Li, Meishun Cai, Xiangmei Chen, Aili Jiang, Gang Long, Jinsheng Xu, Hongli Lin, Shixiang Wang, Wen Huang, Yiping Wang, Yidan Guo, Po Cao, Hua Wu, Qiang Jia, Luxia Zhang*, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2013, 14:19  doi:10.1186/1471-2369-14-19

Article Metrics

1810
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 35 accesses
  • Last 365 days: 524 accesses
  • All time: 1810 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information