Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Mineral and bone disorder in Chinese dialysis patients: a multicenter study

Xianglei Kong, Luxia Zhang, Ling Zhang, Nan Chen, Yong Gu, Xueqing Yu, Wenhu Liu, Jianghua Chen, Liren Peng, Weijie Yuan, Hua Wu, Wei Chen, Minhua Fan, Liqun He, Feng Ding, Xiangmei Chen, Zuying Xiong, Jinyuan Zhang, Qiang Jia, Wei Shi, Changying Xing, Xiaoling Tang, Fanfan Hou, Guiyang Shu, Changlin Mei, Li Wang, Dongmei Xu, Zhaohui Ni, Li Zuo, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2012, 13:116  doi:10.1186/1471-2369-13-116

Include


Format