Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

A case report of Chinese brothers with inherited MECP2-containing duplication: autism and intellectual disability, but not seizures or respiratory infections

Xiu Xu*, Qiong Xu, Ying Zhang, Xiaodi Zhang, Tianlin Cheng, Bingbing Wu, Yanhua Ding, Ping Lu, Jingjing Zheng, Min Zhang, Zilong Qiu and Xiang Yu*

BMC Medical Genetics 2012, 13:75  doi:10.1186/1471-2350-13-75

Include


Format