Download references

Open Access Highly Accessed

Rapid screening for chromosomal aneuploidies using array-MLPA

Jing-Bin Yan, Miao Xu, Can Xiong, Da-Wen Zhou, Zhao-Rui Ren, Ying Huang, Monique Mommersteeg, Rinie van Beuningen, Ying-Tai Wang, Shi-Xiu Liao, Fanyi Zeng, Ying Wu* and Yi-Tao Zeng*

BMC Medical Genetics 2011, 12:68  doi:10.1186/1471-2350-12-68

Include


Format