Download references

Open Access Open Badges

Detecting 22q11.2 deletion in Chinese children with conotruncal heart defects and single nucleotide polymorphisms in the haploid TBX1 locus

Yue-Juan Xu, Jian Wang, Rang Xu, Peng-Jun Zhao, Xi-Ke Wang, Heng-Juan Sun, Li-Ming Bao, Jie Shen, Qi-Hua Fu, Fen Li and Kun Sun*

BMC Medical Genetics 2011, 12:169  doi:10.1186/1471-2350-12-169

Include


Format