Download references

Open Access Highly Accessed

Human rabies surveillance and control in China, 2005–2012

Miao Song, Qing Tang*, Simon Rayner*, Xiao-Yan Tao, Hao Li, Zhen-Yang Guo, Xin-Xin Shen, Wen-Tao Jiao, Wei Fang, Jun Wang and Guo-Dong Liang

BMC Infectious Diseases 2014, 14:212  doi:10.1186/1471-2334-14-212

Include


Format