Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Altered serum microRNAs as biomarkers for the early diagnosis of pulmonary tuberculosis infection

Yuhua Qi, Lunbiao Cui, Yiyue Ge, Zhiyang Shi, Kangchen Zhao, Xiling Guo, Dandan Yang, Hao Yu, Lan Cui, Yunfeng Shan, Minghao Zhou, Hua Wang and Zuhong Lu*

BMC Infectious Diseases 2012, 12:384  doi:10.1186/1471-2334-12-384

Include


Format