Download references

Open Access Highly Accessed

A bronchofiberoscopy-associated outbreak of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in an intensive care unit in Beijing, China

Yukun Xia, CuiLing Lu, Jingya Zhao, Gaige Han, Yong Chen, Fang Wang, Bin Yi, Guoqin Jiang, Xiaohua Hu, Xianfeng Du, Zheng Wang, Hong Lei, Xuelin Han and Li Han*

BMC Infectious Diseases 2012, 12:335  doi:10.1186/1471-2334-12-335

Include


Format