Download references

Open Access Highly Accessed

High glucose increases LPS-induced DC apoptosis through modulation of ERK1/2, AKT and Bax/Bcl-2

Mei Feng, Juan Li, Jun Wang, Chunyan Ma, Yulian Jiao, Yan Wang, Jie Zhang, Qiuying Sun, Ying Ju, Ling Gao* and Yueran Zhao*

BMC Gastroenterology 2014, 14:98  doi:10.1186/1471-230X-14-98

Include


Format